#174

Hải tặc tí hon

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc ngon

80,000 ATM
114,286 CARD

Server: Going Merry

Skill: Skill Cấp 10 -14

Trái: Báo Đốm

Phái: Võ Sĩ

Nổi bật: acc ngon

Tài khoản liên quan

1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Xạ Thủ
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
xt7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
190,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Xạ Thủ
170,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
165,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ