Tất cả
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Xạ Thủ
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
220,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
300,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
440,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
250,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
550,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
120,000đ
1
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Kilo
Phái: Kiếm Khách
240,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Bò Tót
Phái: Đầu Bếp
100,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Khói
Phái: Hoa Tiêu
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chấn Thiên
Phái: Võ Sĩ
300,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
220,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
120,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
250,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
550,000đ
1
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
150,000đ