Tất cả
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
162,000đ
8x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
370,000đ
7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
265,000đ
5x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Hoa Tiêu
87,000đ
8x qua ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
450,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
167,000đ
5x ngon qua troi
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Võ Sĩ
105,000đ
5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Hoa Tiêu
87,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Hoa Tiêu
158,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
137,000đ
4x trung
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Xạ Thủ
100,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Kiếm Khách
152,000đ
7x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
185,000đ
6x ngon qua troi
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Hoa Tiêu
285,000đ
7x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
195,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
5x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
105,000đ
6x ngon qua
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Đầu Bếp
175,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
145,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Bò Tót
Phái: Hoa Tiêu
80,000đ