Tất cả
kk7x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
7x cao su
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
250,000đ
8x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chấn Thiên
Phái: Võ Sĩ
450,000đ
db5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Kilo
Phái: Đầu Bếp
70,000đ
acc 7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
280,000đ
db6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
kk6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
180,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
140,000đ
ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Đầu Bếp
170,000đ
xt7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
190,000đ
db8x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Đầu Bếp
570,000đ
db chu clan ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Đầu Bếp
150,000đ
kk6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Kiếm Khách
150,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Kiếm Khách
140,000đ
db6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
150,000đ
xt7x ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Xạ Thủ
220,000đ
8x vs ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Võ Sĩ
300,000đ
xạ thủ 8c quá ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Xạ Thủ
450,000đ
kiếm khách ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
160,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Xạ Thủ
130,000đ