Tất cả
9x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
630,000đ
6x vs ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
kk 6x quas ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
150,000đ
db 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Chim Ưng
Phái: Đầu Bếp
220,000đ
kiếm khách ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
450,000đ
đầu bếp nham thạch
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Nham Thạch
Phái: Đầu Bếp
500,000đ
xạ thủ ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
acc ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
320,000đ
acc ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
170,000đ
acc 7x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Lửa
Phái: Võ Sĩ
200,000đ
acc 7x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Hoa Tiêu
250,000đ
acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
300,000đ
acc quá ngon luôn
Server: Red Force
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
550,000đ
acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Hoa Tiêu
150,000đ
acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
100,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Sáp
Phái: Kiếm Khách
270,000đ
acc ngon nè
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Báo Đốm
Phái: Kiếm Khách
140,000đ
acc ngon nè
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Kiếm Khách
270,000đ
acc ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
acc ngon
Server: Red Force
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Lửa
Phái: Xạ Thủ
120,000đ