Tất cả
acc chủ clan
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Võ Sĩ
200,000đ