Tất cả
acc 8c quá ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
420,000đ
5x qua ngon luon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Báo Đốm
Phái: Hoa Tiêu
120,000đ
6x skill cao
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
160,000đ
6x
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
150,000đ
4x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
65,000đ
axx 5x test cho vui
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Vẽ
Phái: Kiếm Khách
75,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Kiếm Khách
145,000đ
9x qua ngon luon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Kiếm Khách
750,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
165,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Xạ Thủ
175,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Võ Sĩ
150,000đ
6x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cát
Phái: Hoa Tiêu
110,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Băng
Phái: Võ Sĩ
145,000đ
xt 5x
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Sáp
Phái: Xạ Thủ
90,000đ
5x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Xạ Thủ
105,000đ
7x ngon qua troi
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chim Ưng
Phái: Xạ Thủ
270,000đ
6x ngon
Server: Going Merry
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Cao Su
Phái: Kiếm Khách
180,000đ
6x ne
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Cát
Phái: Võ Sĩ
115,000đ
6x ngon
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 10 -14
Trái: Dao
Phái: Đầu Bếp
137,000đ
6x trai cao
Server: Thousand Sunny
Skill: Skill Cấp 15-20
Trái: Chấn Thiên
Phái: Đầu Bếp
240,000đ